4

Känn till reglerna

När kultur förmedlas digitalt, som inspelning eller livestream, uppstår flera frågor kring upphovsrätt, ansvar, skyldigheter och rättigheter och samtidigt blir upphovsrätten svårare att övervaka. Det kan upplevas som en snårig skog, men här försöker vi att reda ut begreppen.

Digital teknik och internet är idag den primära plattformen för konsumtion av kulturalster och underhållning. Samtidigt bygger upphovsrätten fortfarande i stora delar på den ordning som tillkom när tryckpresstekniken var den gängse plattformen för informationsspridning. Det här kan ibland skapa en viss förvirring om vad som gäller när man skapar digitala kulturupplevelser. Men här är en enkel checklista att ta till när du vill använda dig av någon annans verk i din digitala kulturproduktion:

 • Kolla igenom aktuell upphovsrättsorganisations Q&A för där finns en hel del svar att hämta.
 • Kontakta aktuell upphovsrättsorganisation angående behovet av eventuella licenser och tillstånd ifall det inte framgår i deras information på hemsidan.
 • Var ute i god tid!

Kom ihåg att det utan upphovsrätt inte skulle vara lönsamt att skapa och producera kultur och underhållning. Vem som helst skulle kunna sno någon annans arbete och t.ex. sko sig finansiellt på resultatet av det arbetet. Upphovsrätten gör det alltså möjligt att vi har och att vi också i fortsättningen får mera intressant att läsa, se på och lyssna till.

Upphovsrätt

UPPHOVSRÄTT – är tryggad i grundlagen och den skyddar skapande arbete och dem som utför det. Upphovsrätt för upphovsmannen uppstår automatiskt för alla som skapar ett verk. Vilket verk som helst som har överstigit den så kallade verkströskeln får skydd enligt upphovsrätten. Verkströskeln överstigs om verket är ett självständigt och egenartat resultat av upphovsmannens intellektuella skapande. Kraven för verkströskeln varierar mellan olika branscher. Här hittar du upphovsrättslagen och här webbtjänsten Tekijanoikeus.fi där det på ett åskådligt och tillgängligt sätt finns omfattande information om upphovsrätt och upphovsrättsorganisationer i Finland.

Aktörer

AKTÖRER – i praktiken får tre aktörer skydd enligt upphovsrättslagen:

 • Verkets upphovsman, t.ex. en författare eller tonsättare, får skydd för sitt verk.
 • Den som framför verket, artisten,får skydd för sitt eget framförande/sin egen tolkning av det framförda verket.
 • Den företagare som finansierar en bok, en skiva, en film eller ett annat verk får skydd för den produkt som blir till (antingen direkt med stöd av lagen eller genom att köpa rättigheter av upphovsmän eller artister).

Användare

ANVÄNDARE – är i praktiken också en aktör som behöver ha koll på upphovsrätten för att kunna agera korrekt vid användandet av olika verk. En användare kan vara en privat person, en förening, ett företag eller en annan organisation (t.ex. läroanstalt) som i olika sammanhang använder sig av material som är skyddat av upphovsrätten. För att förenkla användandet av skyddade verk finns ett system där upphovsrättsorganisationer övervakar rättigheter för upphovsmän, producenter och utövande konstnärer.

UPPHOVSRÄTTSORGANISATIONER – för vissa branscher har det grundats upphovsrättsorganisationer mellan upphovsmän och dem som använder verk. De representerar upphovsmän, artister och företag i sin egen bransch, samlar in de ersättningar för upphovsrätt som dessa är berättigade till, sköter om ärenden gällande användningstillstånd samt främjar i allmänhet den inhemska kulturen. I Finland verkar sex upphovsrättsorganisationer som tillsammans representerar både inhemska och utländska ersättningsberättigade.

Observera att dessa organisationer inte kan ge tillstånd att exempelvis sätta upp pjäser eller att göra bearbetningar av verk, men t.ex. via Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), som är centralorganisation för de finlandssvenska amatörteatrarna kan du få hjälp med uppföranderättigheter och att låna pjäser. På sajten teater.fi hittar du mera information.

 • APFI (Audiovisual Producers Finland) är en intressebevaknings- och upphovsrättsförening för producenter inom den audiovisuella branschen. Det behövs alltid tillstånd för att förevisa en film offentligt såväl i undervisning som i annan icke-kommersiell verksamhet. Som offentlig förevisning betraktas i allmänhet all annan förevisning av film än sådan som sker inom den närmaste familje- och vänkretsen. Licens för att förevisa inhemska spelfilm beviljas av APFI.
 • Gramex upphovsrättsförening för utövande artister och ljudupptagningsproducenter och som samlar in ersättningar till musiker, kapellmästare, dirigenter, sångare och ljudupptagningsproducenter. Gramex betjänar både dem som betalar ersättning och dem som får ersättning. När lagen förutsätter användningstillstånd eller ersättning för inspelad musik hjälper Gramex till att sköta detta.
 • Kopiosto– möjliggör ansvarsfull användning av de publikationer och audiovisuella verk som omfattas av upphovsrätten och säkerställer att yrkesverksamma inom den kreativa branschen får de ersättningar de har rätt till för användningen av deras verk. Kopiosto underlättar användning av verk i läroanstalter, företag, kommuner, statsförvaltningen, församlingar, bibliotek och centralantennät.
 • Kuvasto – representerar inhemska bildkonstnärer och genom avtal med internationella systerorganisationer utländska bildkonstnärer. Kuvasto representerar utländska bildkonstnärer när användningen av deras verk sker i Finland. Kuvastos utländska systerorganisationer representerar i sin tur finländska konstnärer när användningen av deras verk sker utomlands. Till Kuvasto kan man vända sig i frågor som berör användning av bildkonstverk, utställnings- och återförsäljningsersättning samt upphovsrätt för bildkonsten.
 • Sanasto en upphovsrättsorganisation inom litteraturbranschen som representerar tusentals finländska litterära upphovsmän – författare av skön- och facklitteratur samt läroböcker, poeter, översättare och redaktörer. Hos Sanasto kan man fråga om tillstånd för olika situationer där litteratur används, t.ex. poesikvällar och tillställningar med deklamation.
 • Teosto – representerar inhemska och utländska tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare och har som kunder de som använder musik: radio- och tv-bolag, evenemangsarrangörer, restauranger samt övriga företag och samfund. Hos Teosto får du tillstånd för användning av musik på tonsättarnas, textförfattarnas, arrangörernas och musikförläggarnas vägnar.

Här kan du ladda ner pdf med plats att fylla i svaren till uppgifterna